Hoe gedragen wij ons bij de voedselbank

Gedragscode sociale veiligheid Voedselbank Montfoort.

Grenzen in het contact tussen mensen zijn niet altijd eenduidig en soms cultureel bepaald. De ene vrijwilliger vindt een aai over de bol een blijk van erkenning, terwijl een ander het onprettig vindt om te worden aangeraakt. Daarom is het onmogelijk om exacte grenzen af te spreken die voor iedereen en in alle situaties gelden. Maar er is wel één heel duidelijke grens en dat is de grens dat álle gedrag tussen mensen gewenst en met wederzijdse instemming plaatsvindt! Daarom hebben wij als bestuur van de Voedselbank Montfoort voor al onze vrijwilligers deze gedragscode opgesteld. De gedragscode heeft als doel bij te dragen aan een open, transparante en veilige omgeving waar iedereen zich veilig en met respect behandelt weet. Door het ondertekenen van de vrijwilligersovereenkomst verklaar je dat je kennis hebt genomen van de inhoud én de intentie van deze gedragscode en dat je er als zodanig naar zult handelen.

 De gedragsregels Voedselbank Montfoort:

  1. Als vrijwilligers zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt.
  2. We onthouden ons ervan anderen te bejegenen op een wijze die hen in hun waardigheid aantast.
  3. We hebben respect voor elkaars privacy en dringen niet verder door in het privéleven van de ander dan noodzakelijk en/of wenselijk is.
  4. Als collega’s mogen wij elkaar niet op een zodanige wijze aanraken, dat deze aanraking naar redelijke verwachting als ongewenst kan worden ervaren.
  5. We hebben de plicht om elkaar naar vermogen te beschermen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling en grensoverschrijdend gedrag en we zullen er actief op toezien dat deze gedragscode door iedereen wordt nageleefd.
  6. Als we gedrag signaleren dat niet in overeenstemming is met deze gedragscode en/of bij vermoedens van ongewenst grensoverschrijdend gedrag zijn we verplicht hiervan melding te maken bij coördinatoren of de daarvoor door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.
  7. In alle gevallen waar deze gedragscode niet (direct) in voorziet, of bij twijfel over de toelaatbaarheid van bepaalde gedragingen, is het ieders verantwoordelijkheid naar elkaar om in de geest van de gedragscode te handelen en zo nodig daarover in contact te treden met een van de coördinatoren en/of de door het bestuur aangewezen vertrouwenspersoon.

 Omschrijving grensoverschrijdend gedrag en sanctiebeleid

 

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan wij:

  • Elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek ( seksueel) gedrag dat als doel of gevolg heeft dat het de waardigheid van de ander aantast.
  • Gedrag waardoor een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende situatie wordt gecreëerd.
  • Handelingen en gedragingen die strafbaar zijn volgens de wet.

 Alle gedrag dat voldoet aan bovenstaande omschrijvingen valt onder onwenselijk en/of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en kan worden gesanctioneerd met een tuchtprocedure door het bestuur, waarin hoor en wederhoor zal plaatsvinden.

De sanctie kan onder andere, maar niet uitsluitend, bestaan uit het voor korte of langere tijd uitsluiten van vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Montfoort. Grensoverschrijdende gedragingen waarvan het bestuur oordeelt dat deze strafbaar (kunnen) zijn, zullen bij politie/justitie worden gemeld. Deze gedragscode is op 25 april 2022 vastgesteld door de algemene vergadering van het bestuur van de Voedselbank Montfoort. De tekst van deze gedragscode is toegevoegd aan de notulen.

 

 

Vertrouwenspersoon

Voedselbank Montfoort maakt gebruik van de vertrouwenspersonen van de Voedselbanken Nederland. De namen zijn te vinden op de pagina van Voedselbanken Nederland, te vinden via onderstaande link.