Statuten
Het beleid van de Voedselbank Montfoort is zodanig dat, zoals ook in onze statuten is verwoord, de stichting kan worden aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) als bedoeld in artikel 32 lid 1 sub 3 van de Successiewet 1956 juncto artikel 6.33 sub b van de Wet inkomstenbelasting 2001. 

ANBI
De Voedselbank Montfoort voldoet derhalve aan de ANBI-eisen door o.a. uitsluitend met vrjwilligers te werken, geen commerciële activiteiten te ondernemen en geen winst te maken. Tevens zorgt het bestuur ervoor dat de stichting een neutrale houding heeft ten aanzien van levensovertuiging, politieke stroming en sociale achtergrond.

Schijf van vijf
Verder is het beleid van de Voedselbank Montfoort erop gericht om een zo gezond mogelijk voedselpakket samen te stellen, volgens de schijf van vijf, waarbij bedrijven en leveranciers worden benaderd met de slogan: “met uw bijdrage brengen wij mensen weer terug in de maatschappij”.

Voedsel
Het verkregen voedsel dat gratis wordt uitgereikt is door derden beschikbaar gesteld. Hierbij kan het volgende onderscheid worden gemaakt:
Geschonken voedsel, waarvan de THT (ten minste houdbaar tot) datum dreigt te worden overschreden;
Ingekocht voedsel, betaald door donateurs, waarbij de donateurs niet bekend zijn bij het bestuur;
Ingekocht voedsel, betaald door de Voedselbank Montfoort, waarbij de gelden zijn verkregen door giften van bedrijven; kerkelijke instellingen, particulieren, voedsel verkregen uit acties van bedrijven, scholen en particulieren

Criteria voedselpakket
Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een voedselpakket, gebruikt de Voedselbank Montfoort de criteria die de landelijke organisatie heeft vastgesteld. Uitgangspunt bij deze beoordeling is het zogenaamde leefgeld. Het leefgeld is het geldbedrag dat een huishouden aan besteedbaar inkomen overhoudt, nadat de vaste lasten zijn betaald. Als blijkt dat het leeftgeld beneden een bepaald minimum is komt de aanvrager in aanmerking voor een voedselpakket.

Regelmatig wordt gecontroleerd of de cliënt van de Voedselbank Montfoort nog voldoet aan de landelijke criteria.

Vrijwilligers
Elke donderdagmiddag worden de voedselpakketten uitgereikt. Alle werkzaamheden worden door vrijwilligers uitgevoerd. Het betreft dan chauffeurs voor het ophalen van voedsel bij bedrijven in de gemeente Montfoort en bij het verzamelpunt te Woerden, waar het voedsel wordt aangevoerd vanuit de Regionale Voedselbank Rotterdam.
Ook zijn er vrijwilligers die de voedselpakketten samenstellen en uitreiken.

Normen bestuur
Het bestuur van de Voedselbank Montfoort vindt het belangrijk:
– Transparant te zijn in de financiën, door o.a. een (financieel) jaarverslag op te stellen en te publiceren;
– De privacy en waardigheid van de klanten te waarborgen; – De klanten te stimuleren tot verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid; – Dat onze vrijwilligers de waardering krijgen die zij verdienen.